زهکش‌های مغزه‌دار ژئودرین های خطی هستند که از دو لایه تشکیل می‌شوند. یک لایه از نوع ژئوتسکتایل بوده که نقش فیلترا را بر عهده دارد. لایه دوم نیز یک هسته زهکش بوده که نقش هدایت آب را بر عهده دارد. زهکش‌های مغزه دار که در بازار به عنوان PVD نیز شناخته می‌شوند، در خاک‌های با ضریب نفوذ پایین قرار داده شده و روند خروج آب از داخل خاک را تسریع می‌بخشند. بنابراین خاک مورد نظر به سرعت زهکش شده و به مقاومت مورد نظر خود میرسد. در شکل زیر این نوع ژئودرین ها نشان داده شده اند.