مشاوره، طراحی و نظارت

شرکت سپنتا با بهره‌مندی از نرم افزارهای تخصصی مکانیک خاک از جمله  MSEW ،ReSSA ،PLAXIS ،GeoStudio و FLAC و بکارگیری نیروهای متخصص امکان ارائه طرح و نقشه‌های مربوطه در خصوص پایدارسازی گودهای ساختمانی، دیواره‌­های خاک مسلح، تثبیت بستر و آب‌بندی و زهکشی را در پروژه‌های عمرانی دارا می‌باشد.