احداث هیپ لیچینگ با استفاده از ژئوسنتتیک‌ها

Heap leaching construction with Geosynthetics

آب‌بندهای غشائی در گودهای ساختمانی

Barrier Protections in Underground Structures

اولین مجری دارای تاییدیه‌های بین‌المللی اجرای آب‌بندهای غشائی چسبنده در ایران

The first approved constructor of fully bonded sheet membranes in Iran

Mechanically Stabilized Earth Walls

دیوارهای خاک مسلح

تسلیح روسازی آسفالتی

Asphalt reinforcement

Geosynthetic

آب بندی سازه های زیرزمینی

ایزولاسیون گودهای ساختمانی و تونل

زهکشی سازه های زیرزمینی

زهکشی گود و تونل

دیوار خاک مسلح

دیوارهای  خاک مسلح ژئوسنتتیکی

تسلیح آسفالت

بهبود عمر آسفالت و کاهش ترک

تثبیت بستر

بهسازی بستر (پی، راه و ….)

Catalogues