1- پروژه سفید کوه

پروژه مسکونی سفید کوه،در محدوده زعفرانیه واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 11-4 متر

تراز آب زیرزمینی : 12- متر

خاک ساختگاه : GW – Gm

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار

2- پروژه پیشتاز

پروژه اداری پیشتاز،در محدوده میرداماد واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 1100 مترمربع

عمق گود : 30 متر

تراز آب زیرزمینی : 17- متر

خاک ساختگاه : GP – GW

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی و بطنی + آب بندی غشائی + سازه آب بند

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + لوله زهکش کاروگیت + سه راهی و زانویی

3- پروژه اقدسیه

پروژه اداری اقدسیه،در محدوده اقدسیه واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 500 مترمربع

عمق گود : 15 متر

تراز آب زیرزمینی : 4- متر

خاک ساختگاه : GP – GW

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی و بطنی + آب بندی غشائی + سازه آب بند

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + لوله زهکش کاروگیت + سه راهی و زانویی

4- پروژه روانپور

پروژه مسکونی روانپور، در محدوده جردن واقع شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل است:

مساحت پروژه : 2240 مترمربع

عمق گود : 11 الی 15 متر

تراز آب زیرزمینی : 14- متر

خاک ساختگاه : GC

سیستم زهکشی و آب‌بندی :  زهکش سطحی شامل کانال، دیمپل شیت و چاه

مصالح مورد استفاده: ژئوتکستایل نابافته + زهکش حفره دار + ژئوممبران پی وی سی (جهت آب بندی و ایزولاسیون چاله آسانسور