بازدیدها

باتوجه به اینکه تجربه و آشنایی اجرایی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در ارتقاء صنعت ژئوسنتیتک دارد، این شرکت با همکاری عوامل دستندرکار در این عرصه اقدام به برگزاری بازدیدهای مختلف از پروژه‌­های ژئوسنتتیکی کشور نموده است.